جدول اطلاعات فنی هواکش های محوری دیواری HRK

مدل Power

(kw)

RPM Q@0 @۱۰Pa @۲۵Pa @۵۰Pa @۸۰Pa @۱۰۰ @۱۵۰ @۲۰۰ @۲۵۰
HRK – 150 ۰٫۰۳۲ ۱۳۰۰ ۳۳۰ ۲۸۰
HRK – 200 ۰٫۰۳۲ ۱۳۰۰ ۵۰۰ ۴۲۰
HRK – 250 ۰٫۰۵۵ ۱۳۰۰ ۸۳۰ ۷۵۰ ۵۰۰
HRK – 300 ۰٫۰۷۵ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۱۰۰ ۸۰۰ ۷۰۰
HRK – 301 ۰٫۱۲ ۱۴۰۰ ۲۰۰۰ ۱۸۰۰ ۱۶۰۰ ۱۳۰۰
HRK – 301 ۰٫۳۷ ۲۸۰۰ ۳۵۰۰ ۳۴۰۰ ۳۳۰۰ ۳۲۰۰ ۳۰۰۰ ۲۵۰۰
HRK – 350 ۰٫۱۲ ۹۰۰ ۲۰۰۰ ۱۸۰۰ ۱۵۰۰
HRK – 350 ۰٫۱۸ ۱۴۰۰ ۳۳۰۰ ۳۱۷۰ ۲۹۰۰ ۲۰۰۰
HRK – 350 ۰٫۷۵ ۲۸۰۰ ۵۵۰۰ ۵۴۲۰ ۵۳۰۰ ۵۱۰۰ ۴۹۰۰ ۴۷۰۰ ۴۵۰۰
HRK – 400 ۰٫۲۵ ۱۴۰۰ ۴۹۰۰ ۴۶۷۵ ۴۱۰۰ ۳۹۰۰ ۳۲۰۰
HRK – 400 ۰٫۱۲ ۹۰۰ ۳۳۸۰ ۳۱۳۰ ۲۶۰۰
HRK – 450 ۰٫۳۷ ۱۴۰۰ ۶۵۰۰ ۶۳۵۰ ۶۱۰۰ ۵۴۰۰ ۴۵۰۰
HRK – 450 ۰٫۱۸ ۹۰۰ ۴۳۰۰ ۳۸۹۰ ۳۲۰۰
HRK – 500 ۰٫۵۵ ۱۴۰۰ ۹۱۵۰ ۸۹۰۰ ۸۵۰۰ ۷۷۰۰ ۶۵۰۰ ۵۰۰۰
HRK – 500 ۰٫۲۵ ۹۰۰ ۶۱۰۰ ۵۷۶۰ ۵۱۰۰
HRK – 550 ۰٫۷۵ ۱۴۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۰۷۰۰ ۱۰۰۰۰ ۹۵۰۰ ۸۶۰۰ ۷۷۰۰
HRK – 550 ۰٫۳۷ ۹۰۰ ۷۴۰۰ ۷۰۰۰ ۶۲۰۰ ۴۷۰۰ ۱۱۰۰۰
HRK – 600 ۱٫۱۱ ۱۴۰۰ ۱۲۸۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۱۸۰۰ ۱۱۵۰۰ ۵۰۰۰ ۱۰۵۰۰
HRK – 600 ۰٫۷۵ ۹۰۰ ۸۰۰۰ ۷۵۰۰ ۷۰۰۰ ۶۰۰۰ ۱۸۰۰۰
HRK – 700 ۲٫۲ ۱۴۰۰ ۲۰۷۰۰ ۲۰۰۰۰ ۱۹۰۰۰ ۱۸۵۰۰ ۱۰۵۰۰ ۱۷۵۰۰ ۱۳۷۵۰ ۸۷۵۰ ۶۷۵۰
HRK – 700 ۱٫۱ ۹۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۱۵۰۰ ۱۱۲۵۰ ۱۱۰۰۰ ۲۵۰۰۰ ۱۰۰۰۰
HRK – 800 ۳٫۰ ۱۴۰۰ ۲۹۰۰۰ ۲۸۵۰۰ ۲۸۰۰۰ ۲۷۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۲۳۰۰۰ ۱۹۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۸۰۰۰
HRK – 800 ۱٫۵ ۹۰۰ ۱۸۰۰۰ ۱۷۰۰۰ ۱۶۰۰۰ ۱۵۵۰۰ ۴۵۰۰۰
HRK – 999 ۵٫۵ ۱۴۰۰ ۵۰۰۰۰ ۴۹۵۰۰ ۴۸۵۰۰ ۴۸۰۰۰ ۲۷۰۰۰ ۴۴۰۰۰ ۴۳۱۰۰ ۴۲۰۰۰ ۴۰۰۰۰
HRK – 999 ۴ ۹۰۰ ۳۰۰۰۰ ۲۹۰۰۰ ۲۸۵۰۰ ۲۸۰۰۰ ۲۵۰۰۰