راهنمای استفاده از دیاگرام ها

با مراجعه به نمودار ها ملاحظه می شود در محور افقی چهار خط مشاهده می شود که به ترتیب از پایین، فشار دینامیکی بر حسب (Pa) ، سرعت لبه پروانه فن برحسب (m/s)، دبی بر حسب (m3/s)  و دبی بر حسب (m3/h) می باشد.

محور عمود سمت راست به ترتیب از چپ : فرکانس حرکت پروانه بر حسب (RPM)، سرعت خطی پروانه بر حسب (m/s)، می باشد.

محور عمود سمت چپ نمودار نیز فشار استاتیکی بر حسب (Pa) می باشد.

محور های مایل نیز از سمت راست صدای تولیدی توسط فن بر حسب (db) و راندمان فن و در انتها توان مورد نیاز فن بر حسب (W) را نمایش میدهد.

مثال : فرض کنید مقدار دبی هوادهی مورد نیلز برای تهویه یک فضای خاص ۲۰۰۰m3/h  در فشار استاتیک ۳۵۰ Pa می باشد.

جهت دستیابی به پارامتر های فن ابتدا در محور افقی از محل دبی ۲۰۰۰ m3/h  خط عمود اخراج و آنگاه از محور عمودی در محل ۳۵۰ PA خطی افقی اخراج می نماییم. محل تقاط این خطوط نقطه D می باشد. لذا می توان شرایط فن را قرائت نمود که به شرح زیر است:

توضیح مهم : در مثال ارائه شده می توان فن بر طبق نمودار ۵۰۰w می باشد اما با توجه به تجربیات همواره یک رنج بالاتر برای موتور مفید می باشد و خطاهای جزئی و احتمالی در انتخاب را جبران می نماید.

N = 6500 RPM            دور فن

U = 69 m/s                  سرعت خطی پروانه

Pd = 180 Pa                فشار دینامیکی

Pw = 750w                  توان موتور

۳۰%                          راندمان فن (در این شرایط)