هواکش گریز از مرکز (Centrifugal Ventilator)

این نوع هواکش ها هوا را در جهت عمود بر محور چرخش پروانه جا بجا نموده و به دو دسته تقسیم می شوند :

۱ – سقفی شعاعی

۲ – حلزونی

در هواکش سقفی شعاعی، از پروانه خم عقب استفاده گردیده و می توان افت فشار ۲۵۰ پاسکال )یعنی حدود ۱ اینچ ستون آب) را به راحتی تامین نماید.

در هواکش حلزونی، جهت خنثی کردن افت فشار سیستم (کانالها)، پروانه خم جلو و خم عقب را در محفظه ای حلزونی قرار می دهند و به این لحاظ حلزونی نام گذاری می شوند.

در حلزون به خازر ایجاد فشار می توان افت فشار فشارهای سیستم انتقال دهنده را خنثی نموده و حجم هوا را از محل مورد نظر خارج نمود.

تفاوت اصلی میان حلزون با پروانه خم عقب و حلزون با پروانه رو به جلو در آن است که با پروانه هم اندازه، نوع پروانه خم جلو آن در فشار کمتر، مقدار هوای بیشتری را جابجا می کند و برعکس این مدل با پروانه خم به عقب در فشار بیشتر مقدار هوای کمتری را انتقال می دهد. برای مثال حلزون با پروانه خم به جلو به قطر ۵۰۰، با سرعت ۵۰۰دور در دقیقه، در فشار ۵۰۰پاسکال توان جابجایی ۱۲۰۰۰ هوا را دریک ساعت دارد اما همین حلزون با پروانه خم به عقب باید ۱۶۰۰ دور در دقیقه کار کند تا ۱۰۰۰۰ در فشار ۸۰۰ پاسکال تامین نماید.

از پره های خم عقب برای هواکش های سقفی شعاعی نیز استفاده می شود و به خاطر آن که در حلزون قرار نمی گیرد، مقدار هوادهی بیشتر و فشار کمتر می شود.