کانالها

هواکش فقط قسمتی از کل سیستم تخلیه هوا بوده و هر قدر هم در درست انتخاب کردن هواکش سعی نموده باشیم، در صورتی که سیستم انتقال دهنده (کانال ها) نامناسب بوده باشد و یا این که هواکش در محل مناسب نصب نشده باشد، تمام سعی و انرژی زا بیهوده تلف نموده و نتیجه مطلوب بدست نخواهد آمد.

کانال به هر قطری که باشد متناسب با مقدار هوایی که از داخل آن  عبور داده می شود دو برابر جریان هوا از خود مقاومت نشان داده افت که آن را فشار استاتیکی می نامند. فشار دینامیک عبارت است از فشاری که هواکش ایجاد می نماید تا باعث انتقال هوا شود و معمولا در جداول و کاتالوگ های هواکش موجود است و در نهایت، فشار کل عبارت است از جمع دو فشار استاتیک و دینامیک.

PTotal = PStatic + PDynamic

تجربه نشان داده است که برای محاسبه فشار کل، وقتی که خروجی هواکش به کانال وصل نشده، فشار استاتیک با دو برابر فشار دینامیک جمع می شود :

PTotal = PStatic + 2PDynamic