هواکش های محوری کانالی (آکسیال کانالی مدل DUCT TYPE)

هواکش های آکسیال کانالی شرکت فارس فن (هواکش کانالی یا فن آکسیال کانالی) دسته دیگری از هواکش های آکسیال می باشند. این نوع هواکش های آکسیال جهت تهویه از طریق اتصال به کانال در ساختمان های اداری و تجاری، صنایع نفت و گاز، کارخانه جات و کارگاه های صنعتی و غیره بکار می روند.

مشخصات فنی هواکش محوری کانالی

جدول اندازه های هواکش های محوری کانالی (آکسیال کانالی مدل DUCT TYPE)

E(mm) D(mm) C(mm) B(mm) A(mm) Model
۳۵۰ ۶ ۲۵ ۳۱۰ ۳۶۰ DUCT 300
۳۵۰ ۶ ۲۵ ۳۶۰ ۴۱۰ DUCT 350
۳۵۰ ۸ ۲۵ ۴۱۰ ۴۶۰ DUCT 400
۴۰۰ ۸ ۵۰ ۴۶۰ ۵۶۰ DUCT 450
۴۵۰ ۸ ۵۰ ۵۱۰ ۶۱۰ DUCT 500
۵۰۰ ۸ ۵۰ ۵۶۰ ۶۶۰ DUCT 550
۵۵۰ ۱۰ ۵۰ ۶۱۰ ۷۱۰ DUCT 600
۵۵۰ ۱۰ ۵۰ ۷۱۰ ۸۱۰ DUCT 700
۶۰۰ ۱۰ ۵۰ ۸۱۰ ۹۱۰ DUCT 800
۶۵۰ ۱۰ ۵۰ ۱۰۱۰ ۱۱۱۰ DUCT 999